9 листопада - День писемності

Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу.
(Ліна Костенко)
Вчитель повинен бути сучасним

Робота з молодими вчителямиІнноваційні технології в методичній роботі:
 робота з молодими вчителямиПідготувала: Боднарчук Наталя Володимирівна
Заступник директора
з навчально-виховної роботи
Полігонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
ІІ кваліфікаційна категорія.


Номінація: Інноваційні технології в методичній роботі


2013
Укладач:Боднарчук Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Полігонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Рецензенти:Мілінг Т.Д., директор Полігонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель світової літератури, вища кваліфікаційна категорія, звання «Старший вчитель».
Відповідальний за випуск: Вовк В.П., вчитель інформатики.
Рекомендовано: Методичною радою Полігонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, протокол №3 від 28.03.2013р.
«Ми маємо справу з найскладнішим, безцінним, найдорожчим, що є в житті, - з людиною. Від нас, від нашого уміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить його життя, здоров'я, розум, характер, воля, цивільна і інтелектуальна особа, його місце і роль в житті, його щасті.»
В.О.Сухомлинський
З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі організована методична  робота, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.
Завдання методичної  роботи Полігонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Ø  поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом створення профільних класів, організації роботи  гуртків;
Ø  підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
Ø  створення наукового товариства  учнів, залучення  обдарованих дітей до науково-дослідницької  діяльності;
Ø  підвищення  теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних  працівників шляхом організації   роботи   школи  професійної  адаптації молодого учителя, ШМО учителів-предметників, творчих   груп, проведення  методичних  тижнів, декад;
Ø  підвищення   рівня профілактично-консультативної  роботи  серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
Ø  удосконалення роботи органівучнівського самоврядування, широке залучення  його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;
Ø  забезпечення роботи практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання  школярів;
Ø  продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;
Ø  підвищення іміджу навчального закладу;
Ø  забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;
Ø  підвищення рівня  позаурочної  роботи з навчальних  предметів;
Ø  поширення  передового  педагогічного   досвіду працівників  навчального закладу шляхом друку  матеріалів у фахових виданнях;
Ø  створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного  процесу.

Одним із напрямів методичної роботи в школі є організація наставництва та школи молодого вчителя «Кроки до майстерності».  Потреба у діяльності роботи школи молодого вчителя досить висока. Молодий спеціаліст, що приходить працювати до школи, зустрічається з багатьма проблемами застосування вже набутих знань. Для успішної адаптації вчителя в колективі, співпраці з дітьми, батьками необхідно  мати  певний досвід, яким молодий вчитель ще не володіє.
Мета школи молодого вчителя «Кроки до майстерності»: становлення молодого вчителя, сприяння фахового зростання, успішної адаптації в шкільному колективі, розвиток навичок співпраці з усіма учасниками навчально-виховного процесу, ознайомлення та оволодіння новими методиками навчання на виховання.Основні напрямки  роботи:
·      поглиблення знань з теорії та методики навчання й виховання;
·      сприяння оволодіння молодими вчителями нормативних документів;
·       вивчення і використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду вчителів району, області;
·      розвиток ініціативи, творчості, новаторських пошуків вчителів.
Организационная диаграмма                                                
    Індивідуальний план на навчальний рік
(перший рік навчання)
Серпень
Планування навчального матеріалу:
1. Види планування: календарне та урочне. Практична робота: як скласти календарно-тематичне планування.
2. Вимоги до сучасного уроку.
3. Складання плану-конспекту уроку.
4. Методичні рекомендації до проведення першого уроку.
5. Обговорення інструктивно-методичних реко­мендацій щодо вивчення шкільних дисциплін.
Вересень
1. Ведення шкільної документації.
• Види шкільної документації.
• Ведення класного журналу.
2. Єдині вимоги до усного і письмового мовлення учнів.
3. Про причини конфліктів між учителями та батька­ми та як їм запобігти.
4. Практичне заняття. Обговорення статті «Навчи дитину вчитися» В. Сухомлинського.
Жовтень
Форми навчання в школі:
1. Урок — основна форма навчання.
2. Структура уроків різних типів.
3. Опрацювання критеріїв результативності роботи вчителя.
Листопад
1. Використання дидактичного та роздаткового матеріалів, наочності на уроках різних типів.
2. Форми і методи, які сприяють ефективному засвоєнню навчального матеріалу.
3. Практичне заняття: виготовлення зразків дидак­тичного матеріалу.
Грудень
Нетрадиційні форми проведення уроків та позашкільної роботи з учнями:
1. Види нестандартних уроків.
2. Практичне заняття: розробка позакласного за­ходу.
3. Інтерактивні форми роботи.
Січень
1. Виховна спрямованість програмового матеріалу.
2. Форми роботи, які забезпечують виховання працелюбності, духовності.
3. «Гуманна педагогіка» Ш.О.Амонашвілі.
4. Практичне заняття: розробка позакласного за­ходу.
Лютий
Організація та види самостійної роботи учнів на уроках:
1. Місце самостійної роботи під час вивчення теми.
2. Проблеми часу на уроці.
3. Практичне заняття: опрацювання пам'ятки для самостійної роботи з підручником.
Березень
1. Забезпечення учнів раціональними прийомами навчальної праці.
2. Формування розумової культури учнів у процесі навчання.
3. Практичне заняття: самоаналіз проведених уроків.
Квітень
1.     Поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці.
2.     Я. А. Коменський - перший творець самостійної гуманної педагогіки.
3. Практичне заняття: огляд творчих доробків моло­дих учителів.
Травень
 Диференційований підхід до навчання:
1. Моделі диференційованого навчання.
2. Різнорівневі завдання.
3. Практичне заняття: розробка диференційованих завдань.
Індивідуальний план на навчальний рік (другий рік навчання)
Серпень
1.     Робота над календарно-тематичним  плануванням.
2.     Конспект  – один із чинників успішного уроку.
3.     Оновлення нормативної бази на навчальний рік.
Листопад
1.     Тренінг «Знайти ключ до кожної дитини».
2.     Робота з обдарованими дітьми.
Лютий
1.      Підготовка до відкритого уроку: шляхи до успіху.
2.      Мотивація учнів до навчання.
Травень
1.     Аналіз роботи школи молодого вчителя «Кроки до майстерності».
2.     Представлення портфоліо вчителя: успіхи, досягнення.

Щоденник взаємовідвідування уроків учителем-наставником у вчителя-початківця


Дата

Предмет
 клас

Тема уроку

Мета, завдання

Учитель

Хто відвідує

Висновки і пропозиції

Наступним кроком є крок до майстерності.
Кожна професія ставить специфічні вимоги до особистості людини. Які ж вимоги ставить професія молодого спеціаліста?
Успіхи педагогічної праці значною мірою зумовлені розвитком професійних здібностей та професійними знаннями, вміннями, навичками, тобто професійним становленням молодого вчителя в школі.
У професійному становленні молодого вчителя в сучасній школі має місце наявність педагогічних здібностей, вони складаються з низки компонентів:
дидактичні мистецтво передавати знання в доступній учням формі;
конструктивніце коли педагог не використовує готових рецептів, а сам створює їх для кожної конкретної ситуації;
перцептивні потрібні педагогу, щоб вникати у складний внутрішній світ своїх учнів, розуміти їх, бачи­ти світ їхніми очима;
експресивні вміння свою розповідь пожвавити доречним гумором, дотепом, доброзичливою іронією;
комунікативні правильний підхід до учнів у процесі навчання й виховання;
здатність до розподілу уваги широкий обсяг уваги, вміння легко переключатися в разі потреби з одного об'єкта на інші;
акторські «вміння» залежно від обставин і ви­ховних завдань, бути то добрим, то вимогливим, то спокійним тощо;
уміння свідомо контролювати всі свої вчинки, дії й настрої..
Слід зауважити, що всі компоненти педагогічних здібностей тісно пов'язані між собою, доповнюють і зумовлюють один одного. Відсутність одного або навіть кількох компонентів певною мірою може компенсувати активніший розвиток інших компонентів педагогічних здібностей.
Тому наголошуємо, що в процесі становлення моло­дого вчителя велике значення мають його індивідуальні особливості, а саме: характер, темперамент, світогляд, інтереси, нахили, переконання, моральні почут­тя, вольові риси. Адже об'єкт навчання й виховання унікальний — людина, яка в процесі житія зростає ду­ховно й фізично. Педагог керує її духовним зростанням, розвиває світогляд, інтереси, почуття, нахили, навички, моральні звички, її характер, збагачує її моральними цінностями, готує до суспільного життя, творчої праці.
Учитель несе подвійну відповідальність за свій характер бо, по-перше, риси його характеру можуть допомагати або перешкоджати навчально-виховному процесові, а по-друге, під впливом характеру педагога значною мірою формується поведінка й характер його учнів.
Ось чому вчитель повинен мати багато по­зитивних людських рис:  чесність,  порядність, гуманність, доброзичливість, здатність до співчуття й співпереживання тощо. Педагог виховує особистим прик­ладом, своєю поведінкою, своїм способом життя, своїм характерам взаємин з іншими людьми. Дуже небажані в характері вчителя такі риси як егоїзм, брутальність, замкненість, неврівноваженість, корисливість, підступ­ність. Зовнішній вигляд педагога, манера його поведінки, хода, постава—все це має вплив на учня.
Тут доречно згадати вислів видатного фізіолога І. Павлова про те, що хоча психічні властивості особистості характеризуються пластичністю, тобто здатністю під впливом умов життя змінюватись, та це пластичність не воску, а сталі, яка потребує багаторазо­вого впливу для зміни її форми.
Кожен молодий учитель з перших днів своєї педагогічної діяльності разом зі своїм наставником готує «Портфоліо молодого вчителя». Це папка — «настільна книга», в якій зібрано найнеобхідніші по­ради і матеріали, потрібні для становлення молодого вчителя.
Система роботи вчителя
1. Дотримання вчителем правил трудового розпо­рядку.
2. Виконання навчальних програм.
3. Якість уроків.
4. Навчальна, розвивальна і виховна роль.
5. Види і форми контролю якості знань та успішності учнів.
6. Способи навчання самостійного здобування знань.
7. Виховання інтересу до предмета, елементи зацікавлення, система стимулювання й заохочення.
8. Індивідуальна робота з сильними і слабкими уч­нями.
9. Робота із запобігання невстиганню.
10. Система письмових практичних робіт.
11. Питома вага і система творчих робіт.
12. Рівень навчальних досягнень учнів. Письмові й лабораторні роботи. Уміння практично застосовувати знання.
13. Розвиток усного мовлення.
14. Виховна функція вчителя.
15. Позакласна робота з предмета.
16. Ведення журналів.
17. Виконання єдиних вимог до учнів.
18. Техніка безпеки.
19. Піклування про здоров'я дітей.
20. Санітарно-гігієнічні умови кабінетів.
21. Робота вчителя з батьками.
22. Пропаганда педагогічних знань.
23. Самоосвітня робота вчителя.
24. Виступи на педрадах, конференціях. Методичні розробки.
25. Відвідування заходів колег.
26. Проведення відкритих заходів.
27. Педагогічний такт.
28. Професійне зростання.
29. Участь у конкурсах.
30. Виконання громадських доручень.
Основні вимоги до організації уроків
Вимоги до уроку поділяються на дидактичні, виховні, психологічні та гігієнічні. Дидактичні вимоги до уроку
1. Чітке визначення освітньої мети уроку як вия­ву його освітньої функції (які знання та вміння вчи­тель повинен дати на цьому уроці). Освітня мета має відповідати його освітній функції.
2. Здійснення в своїй системі уроків дидактичних принципів навчання.
3. Обрання найраціональніших методів і прийомів, а також засобів для досягнення визначеної мети уроку.
4. Застосування внутрішніх і міждпредметних зв'язків.

Виховні вимоги до уроку
1. Постановка виховної мети уроку і відповідного завдання з виховання (всього класу або окремих учнів) у розумовому, моральному, трудовому напрямах.
2. Врахування індивідуальних особливостей учня, зокрема рівня інтелектуального розвитку, мотивації ставлення до навчання, дії стимуляційних методів.
Психологічні вимоги до уроку
1. Організація та здійснення сприймання, усвідомлення, запам'ятовування та осмислення навчальної інформації.
2. Розвиток довільної та післядовільної уваги учнів, її концентрація на найскладніших і найвідповідальніших заняттях (поняттях, правилах, законах).
3. Застосування мнемонічних прийомів (механічного і смислового) запам'ятовування занять, тренування вмінь на уроці, а також під час виконання домашніх завдань.
4. Розумове виховання та самовиховання особистості в процесі навчання.
Гігієнічні вимоги до уроку
1. Забезпечення чергування методів і прийомів під час уроку, з тим щоб не допускати втоми, розумового пе­ревантаження, особливо у викладанні класної, складної для сприймання теми.
2. Дотримання режиму гігієни, аерації повітря в класі.
3. Стеження за станом здоров'я учнів.
4. Явка вчителя в абсолютно здоровому стані.
Уміння заходити до класу
1. Завчасно з'ясуйте, в якому кабінеті відповідно до розкладу ви маєте проводити заняття, особливо коли це пов'язано із замінами уроків.
2. У кожному класі доберіть собі помічників, які б під вашим керівництвом готували до уроків необхідне на­вчальне приладдя (своєчасно заносити демонстраційні матеріали, прилади тощо).
3. Під час перерви відберіть усі матеріали, потрібні вам для конкретного уроку, компактно складіть їх.
4. Оглянувши себе перед дзеркалом, після першого дзвоника на урок виходьте з учительської й прямуйте до класу.
5. Почекайте другого дзвоника, дайте змогу всім уч­ням зайти до класної кімнати.
 6. Журнал, зошит, підручник тримайте в лівій руці, а правою відчиняйте двері. Ви маєте з'явитися в отворі дверей на повний зріст. Не обертаючись, правою рукою за собою спиною зачиняйте двері.
7. На вашому обличчі має бути вираз задоволення й ледь помітна усмішка: ви раді зустрічі з вихованцями.
8. Упевненим кроком ідіть до робочого стола, про­тягом двох-трьох секунд уважно огляньте клас, щоб охо­пити поглядом усіх учнів і психологічно налаштувати їх на навчальну діяльність.
9. Зайшовши до класу, не забудьте привітатися.
«Портфоліо» постійно поповнюється необхідними матеріалами. Згодом це буде «центром самоосвіти» вчи­теля.
Значну роль відводимо роботі в школі молодого вчителя «Кроки до майстерності», напрямами діяльності якої є:
1. Планування роботи вчителя, організація робочого часу.
2. Культура спілкування вчителя з класом, учнями, батьками.
3. Поглиблення психолого-педагогічних знань, методології навчання.
4. Вивчення директивних документів, нормативних та інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України.
5. Вимоги до календарно-тематичного планування.
6. Вимоги до ведення класних журналів.
7. Сучасні підходи до виховного процесу, до фор­мування всебічно розвиненої особистості на основі традицій національного виховання та особистісно зорієнтованої концепції освіти


Затверджую
Директор школи
______Т.Д. Мілінг
План школи молодого вчителя «Кроки до майстерності»
                    
Тема
Зміст
Форми та методи проведення
Термін
Відповідальні
1
Загальні засади організації навчання в школі
Нормативно-правова база: Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Положення про навчально-виховний заклад системи освіти. Статут школи, правила внутрішньо шкільного розпорядку, техніка безпеки в навчальному закладі

Бесіда
Вересень
Адміністрація
2
Організація навчально-виховного процесу з предмета

Структура навчальної програми з предмета. Календарно-тематичне планування. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Ведення шкільної документації з предмета

Практичне  заняття
Жовтень
Адміністрація Керівник Школи молодого вчителя «Кроки до майстерності» — заступник з НВР
3
Процес навчання

Принципи та правила навчання. Форми організації навчального процесу

Теоретичний семінар

Листопад

Заступник з НВР, учителі-предметники

4
Пізнавальна діяльність школярів

Психологічні особливості пізнавальної діяльності школярів. Способи формування пізнавального інтересу учнів.  Мотиви навчання

Семінар-тренінг


Грудень

Практичний психолог, заступник з НВР

5
Методи
навчання

Заняття 1.
Суть і функції методів навчання.
Класифікація методів навчання.
Заняття 2.
Наочні методи навчання. Практичні методи навчання.
Заняття 3.
Логічні методи навчання. Методи контролю знань учнів.
Заняття 4.
Ігрові методи навчання. Методи самоуправління навчально-виховним
процесом
Практичне заняття
Січень-лютий
Учителі-наставники,
вчителі-методисти
6

Заняття 1.
Урок — головна форма організації
навчально-виховного процесу. Функції
уроку. Мета уроку. Типи уроку.
Вимоги до сучасного уроку
Заняття 2.
Конструювання уроку за метою, дидактичними завданнями, за змістом
навчального матеріалу. Вибір методів навчання
Заняття 3.
Відкритий урок — особливості підготовки та проведення. Аналіз
і самоаналіз проведеного уроку
Заняття 4.
Інші форми навчання: екскурсії,семінари, факультативи. Мета й завдання форм навчання
Теоретичний семінар

Практичне заняттяВідкриті уроки молодих вчителів. Обговорення
Семінар-практикумБерезень
Учителі-наставники,
вчителі-методисти.
Вчителі-наставники,
вчителі-методисти
Адміністрація

7
Виховання
учнів у школі


Суть і зміст процесу виховання.
Форми та види виховних заходів.
Методи виховання учнів.
Національний характер виховання.
Критерії вихованості особистості.
Особистісно зорієнтоване навчання
й виховання школярів
Проблемний
семінар

Квітень
Заступник з ВР

8
Роль учителя
у навчально-виховному
процесі

Особистість учителя як чинник навчання. Вимоги до вчителя.
Самовиховання вчителя
Конференція

Травень

Заступник з НВРУ школі молодого вчителя «Кроки до майстерності» поширено таку форму індивідуальної методичної роботи як консультації: молоді вчителі отримують конкретні поради з певних питань, а також зразки розробок різних типів уроків. Протягом певного часу моло­дий спеціаліст отримує допомогу не тільки від на­ставника, а й від керівника методичного об'єднання, заступників директора, педагога-організатора, прак­тичного психолога, досвідчених учителів, класних керівників. Відкриті уроки, які відвідує молодий учи­тель, дають змогу показати та побачити на практиці особливості використання форм і методів роботи на уроці. Тому, плануючи відкриті уроки, враховуємо побажання молодих учителів відносно проведення різних типів уроків, де мали б місце:
         індивідуальний підхід до навчання;
         диференційований підхід до навчання;
         інтерактивні форми та методи навчання;
         нестандартні ситуації на уроці;
         уроки з використанням інновацій.
Це допомагає молодому вчителю раціонально обирати тип уроку, його структуру, правильно виз­начати завдання уроку, його мету (навчальну, розвивальну та виховну), добирати найраціональніші ме­тоди навчання, поєднувати різні форми колективної та індивідуальної роботи, ознайомлює із сучасни­ми освітніми технологічними, інтерактивними методами.
Одним із методів роботи школи молодого вчителя – проведення відкритих інтегрованих уроків наставників та молодих спеціалістів. Під час підготовки таких уроків невід’ємною частиною спільної роботи є проведення консультацій, бесід, вивчення великої кількості літератури, підбір правильних методів, принципів навчання. 
Урок-дует формує у вчителя-початківця впевненість у собі, підтримку з боку досвідченого педагога, оволодіння нестандартними методами, формами роботи. В учнів викликає неабиякий інтерес, високу працездатність.
Важливу та значну роль у плануванні та здійсненні стажування, складанні індивідуальних планів, планів роботи наставників, участь у роботі методичних об'єднань, творчих і динамічних групах відіграє діагностика молодих учителів. Через чотири місяці роботи молодого вчителя здійснюємо анкетування. (Див. таблицю.)
Таблиця
Анкетування молодого вчителя
Прізвище,ініціали вчителя______________

Аспекти професійної діяльності

Самооцінка вчителя

Оцінка методистів

Оцінка адміністрації

1

Формування загальнонавчальних умінь і навичок2

Здійснення міжпредметних зв'язків3

Здійснення індивідуального і диференційованого підходу4

Розвиток пізнавальних здібностей учнів5

Організація самостійної роботи учнів


6

Наступність і перспективність навчання7

Використання краєзнавчого матеріалу8

Використання інноваційних технологій9

Вибір оптимальних методів навчання10

Вибір оптимальних форм проведення уроку


11

Формування внутрішньої мотивації навчання12

Уміння ефективно використовувати засоби навчання13

Ведення тематичного обліку знань14

Реалізація виховної спрямованості уроку15

Реалізація принципів розвивального навчання16

Вивчення рівня навчальних досягнень учнів17

Організація робочого місця вчителя, учня18

Організація позакласної роботи з предмета19

Уміння зберегти працездатність і робочу дисципліну учнів20

Уміння раціонально використовувати час уроку21

Виконання санітарно-гігієнічних вимог до уроку22

Уміння здійснювати самоаналіз уроку23

Розвиток умінь і навичок само- і взаємоконтролю24

Методика організації роботи з учнями, що погано встигають25

Методика проведення уроків різних типів

Примітка: оцінювання здійснюється за п'ятибальною системою. Результати анкетування свідчать, яких успіхів чи навіть досягнень домігся вчитель, які проблеми ви­никли в процесі роботи, яку методичну допомогу йому потрібно надати з того чи іншого питання. Тоді складаємо план самоосвіти молодого вчителя й карту вивчення основних напрямів його діяльності.


Тиждень  молодого вчителя
День перший
Семінар-практикум «Ведення та оформлення шкільної документації»:
а) календарно-тематичне планування;
б) складання плану-конспекту уроку;
в) вимоги до ведення учнівських зошитів;
г) вимоги до ведення учнівських щоденників;
ґ) заповнення особових справ учнів;
д) ведення класного журналу;
    е) складання та написання характеристик учнів.
День другий
Навчальний тренінг «Вимоги до сучасного уроку»:
1.     Основні вимоги до організації уроків
Дидактичні вимоги до уроку:
• визначення освітньої мети;
• здійснення дидактичних принципів навчання;
• обрання найраціональніших методів, прийомів і засобів;
• застосування внутрішніх і міждпредметних зв'язків.
Виховні вимоги до уроку:
• постановка виховної мети уроку (розумовий, мо­ральний, трудовий напрям);
• урахування індивідуальних особливостей учня (рівень інтелектуального розвитку, мотивація ставлення до навчання, дії, стимуляційних методів).
Психологічні вимоги до уроку:
   організація   та  здійснення   сприймання, усвідомлення,   запам'ятовування   й   осмислення навчальної інформації;
• розвиток уваги учнів, її концентрація на найскладніших і найвідповідальніших поняттях, прави­лах, законах;
• застосування мнемонічних прийомів (механічного і смислового запам'ятовування знань, тренування вмінь на уроці);
• розумове виховання та самовиховання особистості в процесі навчання.
1.     Гігієнічні вимоги до уроку:
• забезпечення чергування методів і прийомів під час уроку, з тим щоб не допускати втоми, розумового перевантаження, особливо у викладанні складної для сприйняття теми;
• дотримання режиму гігієни, аерації повітря в класі;
• стеження за станом здоров'я учнів;
• явка вчителя в абсолютно здоровому стані.
2. Типологія уроків
1. Урок засвоєння нових знань.
2. Урок розвитку навичок і вмінь.
3. Урок застосування знань, навичок, умінь.
4. Урок узагальнення й систематизації знань, нави­чок, умінь.
5. Урок контролю й корекції знань, навичок, умінь.
6. Комбінований урок.
 Основні етапи уроку
1. Організація початку заняття (1—2 хв — налаштовуємо учнів на урок).
2. Повідомлення теми, мети і завдань (тему написа­но на дошці — обов'язково).
3. Мотивація (де цей матеріал будете застосовувати вжитті).
4. Актуалізація (спираємося на набуті знання).
5. Сприйняття (порівняння, спостереження, пояс­нення, словникова робота, лабораторна, практична ро­боти...).
6. Осмислення (аналіз, синтез, абстрагування...).
7. Узагальнення й систематизація знань (учитель — учні).
8. Підсумок уроку (як минув урок, оцінки, домашнє завдання).
День третій
Семінар для молодих учителів «Упрова­дження та застосування інноваційних технологій у навчально-виховний процес».
1. Відкриті уроки молодих спеціалістів.
2. Відкриті уроки досвідчених учителів.
3. Години спілкування з учнями:
• «Мої роздуми: навіщо ми ходимо до школи» (5-й кл.);
• «Сонячна країна — казка, кожна мить в ній щось нове!» (2-й кл.);
• «Вчимося розуміти і поважати інших» (10-й кл.).
4. «Круглий стіл» «Новизна в сучасному уроці— ступінь усвідомлення змісту через самостійну роботу учнів».
 Форми навчання:
Пасивна репродуктивний рівень (лекція).
Активна бесіда, творчі роботи учнів.
 Інтерактивна коли працює весь клас. Ця форма здійснюється через навчання в гурті.
Переваги гуртової форми навчання (ГФН)
1. Формування навичок спілкування.
2. Надання допомоги кожному.
3. Висока активність учнівського гурту.
4. Аналіз особистого досвіду кожного члена гурту.
5. Швидка адаптація в нестандартних умовах.
6. Готовність брати на себе відповідальність.
7. Встановлення контактів.
8. Можливість обміну інформацією.
9. Правильний розподіл організації праці.
10. Вміння долати опір.
11. Уміння аналізувати й оцінювати свої дії.
12. Уміння чітко викладати і переконливо доводити свою думку.
13. Бути небагатослівним, але зрозумілим.
День четвертий
Колективна творча справа
 Педагогічна виставка вчителів-наставників
1. Плани-конспекти уроків, годин спілкування, ви­ховних заходів.
2. Матеріали самоосвіти.
3. Роздатковий матеріал: картки із різноманітними завданнями з окремих тем, розділів, ілюстрацій, малюн­ки, картини.
4. Дидактичний матеріал: таблиці, карти, гербарій, муляжі, колекції.
5. Зразки кращих учнівських робіт: вірші, оповідання, казки, оригінальні варіанти розв'язків задач, оформлен­ня лабораторних і практичних робіт.
6. Аудіотека і відеотека.
ІІ. Відеопрезентація уроків, виховних заходів або окремих їх фрагментів.
III. Колективне обговорення матеріалів.
День п'ятий
Ділова гра: «Портрет сучасного вчителя».
Девіз: «Серце віддаю дітям» (В. Сухомлинський).
                                  Портрет учителя

Терпеливий
Творчий
Обізнаний
Комунікабельний
Доброзичливий
Ерудований
Працелюбний

Веселий
Життєрадісний
Самокритичний
З почуттям гумору
Толерантний
Співчутливий

Коментар до гри
На дошці — схема «Портрет учителя» та девіз. Учасники, молоді вчителі по черзі (як у грі «Фан­ти») витягують риси та пояснюють свої розуміння педагогічного змісту цих рис. Досвідчені вчителі допов­нюють їх визначення та коментують.
Наприкінці гри кожен дає висновок, акцентуючи увагу на тому, що нового він дізнався та яких рис йому бракує. Керівник підбиває загальний підсумок.

Додаток 1
Пам'ятка наставнику
1. Разом з учителем-початківцем ґрунтовно проаналізуйте навчальні програми і пояснювальні за­писки до них.
2. Розкажіть, як скласти тематичний план, зверніть особливу увагу на підбір матеріалів для систематич­ного повторення, практичних і лабораторних робіт, екскурсій.
3. Допоможіть підготуватися до уроків, особливо перших, а також першої зустрічі з учнями. Найскладніші теми розробляйте разом. У своєму класі намагайтеся вивчати матеріал з випередженням на 2—3 уроки, для того щоб учитель-початківець мав змогу вдосконалюва­тися в методиці розкриття складних тем.
4. Разом готуйте і добирайте дидактичний матеріал, наочність, тексти задач, вправ, контрольних робіт.
5. Відвідуйте уроки молодого вчителя з наступним ретельним аналізом, запрошуйте його на свої уроки, спільно їх обговорюйте.
6. Допомагайте в доборі та систематизації методичної літератури для самоосвіти.
7. Розповідайте про свій досвід без повчання, а шля­хом доброзичливого показу зразків роботи.
8. Допомагайте вчасно, терпляче, наполегливо. Ніколи не забувайте відзначити позитивне в роботі.
     9. Привчайте не копіювати, не сподіватися на готові розробки, а виробляти власний педагогічний стиль.Додаток 2
Поради досвідчених колег молодому вчителю
1. Перед уроком перевіряйте, чи на місці все потрібне, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто в класі.
2. Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.
3. Не витрачайте багато часу для перевірки домаш­нього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Вводьте систему взаємоперевірки.
4. Поясніть учням мету, завдання уроку.
5. Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте учням розв'язати їх самостійно.
6. Не спішіть виправляти помилку учня, краще, якщо її виправлять однокласники.
7. Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці — пропонуйте учням більше писати, розв'язувати прикладів.
8. На уроці кожен учень має бути на виду, до кожно­го шукайте індивідуальний підхід.
9. Під час використання технічних засобів навчання, комп'ютерної техніки, наочності не марнуйте часу, нама­гайтеся використовувати засоби навчання ефективно.
10. Під час самостійної роботи, усних відповідей не квапте учнів.
11. Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів розвивального навчання.
12. Звертайте увагу на виховні аспекти уроку:
працездатність, бережливість, здібність.
13. Домашнє завдання потрібно давати з пояснен­ням, до дзвоника. Не затримуйте учнів після дзвоника. У 1—7-х класах обов'язково проводьте фізкультхвилинку в середині уроку.
14. Пам'ятайте: кожен урок не повинен бути схожим на попередній.
Додаток 3
Пам'ятка вчителя-початківця
1. Приходьте до кабінету за кілька хвилин до дзво­ника, щоб переконатися, чи все готове до уроку, чи до­бре розставлено меблі, чи чиста дошка, чи підготовлено ТЗН, наочність. Заходьте в клас останнім. Привчайте учнів, щоб вони організовано вітали Вас. Огляньте клас, особливо — недисциплінованих учнів. Намагайтеся по­казати учням красу й привабливість організованого початку уроку, прагніть до того, щоб на це йшло щоразу все менше й менше часу.
2. Не марнуйте час на пошуки сторінки свого пред­мета в класному журналі, це можна зробити на перерві. Не привчайте чергових залишати на столі вчителя запи­ску з прізвищами відсутніх.
3. Енергійно розпочинайте урок. Не ставте запи­тання: «Хто не виконав домашнього завдання?» — це привчає учнів до думки, що домашнє завдання можна не виконувати. Ведіть урок так, щоб кожен учень був постійно зайнятий справою, пам'ятайте: паузи, млявість, байдикування — вороги дисципліни.
4. Захоплюйте учнів цікавим змістом матеріалу, створенням проблемних ситуацій, розумовим напру­женням. Контролюйте теми уроку, допомагайте слаб­ким повірити у свої сили. Тримайте в полі зору весь клас. Особливо стежте за тими, в кого увага нестійка. Запобігайте спробам порушити робочий порядок.
5. Частіше звертайтеся з проханнями, запитання­ми до тих учнів, які намагаються займатися на уроці сторонніми справами.
6. Мотивуючи оцінки знань, намагайтеся бути діловим, зацікавленим. Вкажіть учневі, над чим йому варто попрацювати, щоб отримати вищу оцінку.
7. Наприкінці уроку дайте загальну оцінку класові та окремим учням. Нехай діти відчують задоволення від результатів своєї праці. Намагайтеся помічати позитив­не в роботі недисциплінованих учнів, але не робіть цьо­го надто часто та за незначні зусилля.
8. Закінчуйте урок одразу після дзвоника. Нагадайте про обов'язки чергового.
9. Утримайтеся від зайвих зауважень.
10. У разі недисциплінованості учнів намагайтеся обходитися без допомоги інших. Пам'ятайте: наведення дисципліни з допомогою чужого авторитету не дасть вам користі, а швидше зашкодить. За підтримкою кра­ще зверніться до класу.

Рецепт счастья педагога Шалвы Александровича Амонашвили
«Возьмите чашу терпения. Налейте туда полное сердце любви. Бросьте две пригоршни щедрости. Плесните туда же юмора. Посыпьте добротой, добавьте как можно больше веры и все это хорошо перемешайте. Потом намажьте на кусок отпущенной вам жизни и предлагайте всем, кого встретите на пути»

Додаток 4
Сім золотих правил для вчителя
1. Треба любити те, що робиш. І йти вперед крок за кроком. (І. Павлов.)
2. Мотивуючи оцінки знань, намагайтеся бути діловим, зацікавленим. Вкажіть учневі, над чим йому варто попрацювати, щоб отримати вищу оцінку. 2. Інтелігентом не можна прикинутися. (Д. Ліхачов.)
3. Увічливість виховується тільки ввічливістю і нічим іншим. (В. Джеме.)
4. «Магічна десятка»: полічіть до десяти, перш ніж дати волю своєму гніву. І він видасться вам безглуздим». (В. Джеме.)
5. Мудрець шукає все в самому собі, нерозумна лю­дина — в іншому. (Конфуцій.)
6. Жодна велика перемога неможлива, якщо їй не передує мала перемога над самим собою. (Л. Леонов.)
7. Перші кроки завжди найважчі. (Р. Тагор.)
Заповіді молодого вчителя-початківця
• Заховайся в свою роботу й тоді ніщо не заважати­ме тобі плідно працювати.
• Будь привітним — і будеш сміливим.
• Не будь зверхнім — і зможеш стати лідером між людьми.
• Умій вимагати і прощати.
• Вір у здібності кожного учня.
• Будь компетентним — і будеш упевненим.
• Прагни вдосконалення щомиті — і зможеш вихо­вати особистість.
• Вір, що кожного учня можна навчити, тільки для цього потрібен час.
• Перетвори процес навчання на радість.
• Будь для учня не взірцем, а суперником, тоді він зможе перевершити тебе.